Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login
Jacques Raaijmakers  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 2 oktober 2021
Auteur(s): Jacques Raaijmakers
Bewerker(s): mr. Jacqueline Nietveld en mr. Rob Duijn

Als een werkgever loon betaalt aan een werknemer, moet hij daarover loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen (‘loonheffingen’) inhouden en afdragen. Ook moet hij de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet (Zvw) afdragen.

De loonheffingen moeten worden berekend over de ‘heffingsgrondslag’. De heffingsgrondslag voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premie Zvw en premies werknemersverzekeringen is sinds 1 januari 2013 in beginsel dezelfde. Bestaat het loon uit geld, dan is het eenvoudig om de heffingsgrondslag vast te stellen (het geldbedrag). Voor andere loonvormen, bijvoorbeeld toezeggingen op termijn, is dat lastiger.

  • Loonbelasting wordt geheven over het belastbare loon.
  • Loon is al hetgeen een werknemer uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. Hieronder wordt ook begrepen hetgeen de werkgever vergoedt of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.
  • Tot het loon behoren ook aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. In de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) zijn bepaalde aanspraken specifiek benoemd of juist vrijgesteld van loonheffingen.
  • Loon in geld is alles wat in verband met een dienstbetrekking aan een werknemer in geld wordt betaald.
  • Betaalt de werkgever het loon in natura, dan verstrekt hij een zaak of stelt hij deze ter beschikking. De waarde ervan is de factuurwaarde of de waarde in het economisch verkeer.
  • Naast loon van de werkgever kan er ook sprake zijn van (belast) loon van derden. Hierbij gelden bijzondere regels voor fooien en fondsuitkeringen.
  • In het belastingrecht valt onder loon ook ‘negatief loon’. Dit is in beginsel de (terug)betaling aan de werkgever van te veel ontvangen loon. Ook hiervoor gelden bijzondere regels.
  • De werkgever houdt in beginsel loonbelasting in op het loon van de werknemer. Daarnaast wijst de Wet LB 1964 loonbestanddelen aan als eindheffingsbestanddelen. Over eindheffingsbestanddelen wordt geheven van de werkgever (en dus niet ingehouden op het loon van de werknemer). Werkkosten zijn eindheffingsbestanddelen, waarvan sommige werkkosten (gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen) zijn vrijgesteld van eindheffing.
  • Voor de toepassing van de eindheffing gelden verschillende tarieven: het tabeltarief, het enkelvoudige tarief en bijzondere eindheffingtarieven.
  • Of de eindheffing moet of mag worden toegepast, hangt af van de aard van het loon.