Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Definitie arbeidsovereenkomst

mr. Edith van Schie  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 16 januari 2017
Auteur(s): mr. Edith van Schie

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, waarbij werkgever en werknemer het eens moeten zijn over de wezenlijke punten van de arbeidsovereenkomst. In artikel 7:610 lid 1 BW is de arbeidsovereenkomst als volgt gedefinieerd: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

 • Het begrip arbeid moet heel ruim worden uitgelegd. Elke willekeurige bezigheid, zowel van lichamelijke als van geestelijke aard (passief of actief) kan onder dit begrip vallen. Ook het ter beschikking staan van de werkgever om de arbeid te verrichten valt onder het begrip arbeid.
 • De werknemer moet tegen loon de arbeid verrichten wil sprake kunnen zijn van een arbeidsovereenkomst. Loon is in dit verband de tegenprestatie die door de werkgever aan de werknemer verschuldigd is of zal zijn voor de verrichte arbeid.
 • De werknemer moet ‘in dienst zijn van’ de werkgever: de werknemer is ondergeschikt aan de werkgever en er bestaat dus een gezagsverhouding. Deze gezagsverhouding is het voornaamste kenmerk dat een arbeidsovereenkomst onderscheidt van een overeenkomst van opdracht.
 • De werknemer moet 'gedurende een zekere tijd’ de arbeid verrichten. In de wet wordt geen minimumtijdsduur genoemd. In het algemeen wordt aangenomen dat al sprake kan zijn van gedurende zekere tijd als degene slechts een paar uur of een dag heeft gewerkt. Daarom heeft dit vereiste niet veel betekenis.
 • Het is om de volgende redenen van belang om vast te stellen of een arbeidsovereenkomst is aangegaan:
  • Is sprake van een arbeidsovereenkomst dan gelden de specifieke arbeidsrechtelijke regels.
  • Het soort overeenkomst bepaalt daarnaast welke rechter bevoegd is om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.
  • Als sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan moet op de beloning van de werknemer loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet worden ingehouden en moeten premies werknemersverzekeringen betaald worden over het loon.
 • Er komt pas een arbeidsovereenkomst tot stand als de werkgever en werknemer op basis van aanbod en aanvaarding het eens zijn geworden over de arbeidsvoorwaarden waaronder de arbeid zal worden uitgevoerd. In de rechtspraak wordt aangenomen dat de arbeidsovereenkomst is gesloten als er sprake is van overeenstemming over de wezenlijke aspecten van de overeenkomst. Wezenlijke aspecten zijn bijvoorbeeld de hoogte van het loon, arbeidsduur en functie.
 • Om onduidelijkheden en onzekerheden tegen te gaan over de vraag of er al dan niet sprake is van arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst, heeft de wetgever een rechtsvermoeden opgenomen in artikel 7:610a BW. Wordt aan de voorwaarden voldaan, dan wordt vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan.
 • Als een werknemer gedurende ten minste drie maanden een arbeidsovereenkomst heeft gehad, wordt de omvang van de arbeid in een maand geacht ten minste gelijk te zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeid over de drie voorafgaande maanden.