Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

 

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 7 oktober 2020
Bewerker(s): mr. Rob Duijn

De werkgever en de werknemer moeten zich gedragen als een ‘goed werkgever’ en een ‘goed werknemer’. In de rechtspraak is concreet gemaakt wat dat inhoudt. De begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap zijn bedoeld voor die situaties waarin geen wettelijke voorschriften gelden.

  • In sommige gevallen is er geen wettelijke grondslag voor de vraag of gelijke arbeid een gelijke beloning moet ontvangen. Als er geen wet of rechtsreeks werkende verdragsbepaling is die het onderscheid verbiedt, is het goed werkgeverschap van toepassing. Een werkgever hoeft werknemers die hetzelfde werk doen niet altijd gelijk te belonen. Persoonlijke capaciteiten en omstandigheden kunnen een goede reden zijn voor een verschil in salaris.
  • De norm van het goed werkgeverschap en goed werknemerschap geldt niet alleen in de periode dat er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen werkgever en werknemer. Ook in de perioden voor- en nadat een arbeidsovereenkomst is gesloten, moeten partijen zich gedragen als goed werkgever en goed werknemer. Dit noemen we ook wel de pre- en postcontractuele werking.
  • Als goed werkgever is de werkgever verplicht juiste en volledige informatie te geven aan de werknemer. De werknemer moet erop kunnen vertrouwen dat de informatie die hij van de werkgever ontvangt, juist is. Klopt deze informatie niet, dan kan hij de werkgever aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen die hij ondervindt.
  • De werkgever en een zieke werknemer moeten zich gezamenlijk inspannen om de werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren op zijn eigen werkplek. Als zij daar niet genoeg voor doen, dan kan het UWV sancties opleggen.
  • Vanzelfsprekend moet een werknemer zich inspannen om zijn werk zo goed mogelijk te doen. Werkgevers en werknemers zullen het daarover wel eens zijn. Veel lastiger is het om te bepalen wanneer sprake is van goed functioneren en wanneer niet. In de praktijk leidt een verschil van mening over ‘goed functioneren’ regelmatig tot problemen.
  • Het is mogelijk om in een arbeidsovereenkomsten een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen. Hiermee kan een werkgever redelijke wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden doorvoeren. In principe is daarvoor dan geen instemming van de werknemer nodig. Wel kan een werknemer bezwaar maken tegen de wijziging.
  • De werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. De werkgever is verplicht om de ‘lokalen, werktuigen en gereedschappen’, waarin of waarmee de werknemer zijn werkzaamheden verricht, veilig in te richten en te onderhouden. Bovendien moet de werkgever maatregelen treffen en aanwijzingen geven voor het veilig verrichten van de arbeid.