Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Aansprakelijkheid voor de lonen

Jacques Raaijmakers  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 21 juli 2021
Auteur(s): Jacques Raaijmakers

Soms is een derde aansprakelijk voor de belastingschulden (en premieschulden sociale verzekeringen) van een ander. Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheid van de werkgever voor loonheffingen:

  • Ketenaansprakelijkheid: Een aannemer is aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met het uitbestede werk moet afdragen. Op zijn beurt is de onderaannemer weer aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onder(onder)aannemer in verband met het uitbestede werk moet afdragen. Zo ontstaat een keten van aannemers, onderaannemers en onderonderaannemers die steeds aansprakelijk zijn voor de onbetaalde loonheffingen van de (onder)aannemers in de keten onder hem. In de praktijk wordt dit ketenaansprakelijkheid genoemd.
  • Inleners­aansprakelijkheid: De inleners­aansprakelijkheid geldt voor een werknemer die door de eigenlijke werkgever (uitlener) ter beschikking wordt gesteld van een derde (inlener) om onder diens leiding of toezicht te werken. Dat betekent dat de inlener aansprakelijk is voor de loonheffingen die de uitlener in verband met de ingeleende werknemers moet afdragen. Overigens is een inlener, voor zover de verleggingsregeling niet van toepassing is, ook aansprakelijk voor de btw, die betrekking heeft op het ingeleende personeel. Indien de uitlener personeel van een derde inleent om deze vervolgens ter beschikking te stellen van de inlener, geldt deze uitlener als doorlener. Op deze wijze ontstaat als het ware ook een keten.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid: Bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden en/of aansprakelijkheidsschulden van de onderneming of instelling waarvan zij bestuurder zijn. In deze paragraaf gaat het om de privé-aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden, inclusief schulden socialezekerheidspremies van de onderneming of instelling waarvan zij bestuurder zijn. De bestuurders­aansprakelijkheid ontstaat niet zomaar. Pas als het niet (kunnen) betalen van belastingen en premies door de onderneming het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat aan de bestuurder te wijten is of sprake is van een niet rechtsgeldige mededeling van betalingsonmacht, is sprake van bestuurders­aansprakelijkheid.
  • Per 1 juli 2015 is er door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies een aansprakelijkheid bijgekomen: de aansprakelijkheid voor de inlener/aannemer/opdrachtgever voor de onderbetaling door de uitlener/onderaannemer/opdrachtnemer van zijn personeel. Als de werkgever onder het cao-loon betaalt, dan kan een werknemer (of een vakbond) niet alleen de werkgever daarop aanspreken maar ook de opdrachtgever van de werkgever. Daarbij geldt dat er geen ‘safe harbour’-regeling bestaat: wat de opdrachtgever ook doet, uiteindelijk moet een rechter oordelen of dat voldoende is om niet aansprakelijk te zijn voor de onderbetaling.
  • Binnen concernverhoudingen kunnen de deelnemers aansprakelijk zijn voor de eindheffing die de deelnemer met de grootste loonsom van het concern is verschuldigd als gevolg van de overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
  • Een werknemer, een artiest, een beroepssporter of een buitenlands gezelschap is aansprakelijk voor de van hen ten onrechte niet ingehouden loonbelasting.