Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 22 mei 2017
Bewerker(s): mr Edith van Schie

In de Arbeidstijdenwet (ATW) heeft de wetgever een aantal regels neergelegd over de tijden waarbinnen een werkgever een werknemer kan laten werken. Werkgever en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels van de ATW. Het Arbeidstijdenbesluit geeft aanvullende regels en bevat uitzonderingen op de ATW.

  • In de Europese richtlijn 2003/88/EGMeer info op:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=NL staan de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het gebied van de organisatie van de arbeidstijd voor werknemers. Daarnaast is er vaste jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie.
  • De regels van de ATW gelden voor alle werkgevers, dus zowel voor werkgevers uit het bedrijfsleven en de non-profitsector als voor de overheid. In beginsel vallen ook alle werknemers onder de wet, maar sommige bepalingen zijn op speciale groepen werknemers niet van toepassing.
  • In de ATW staan standaardregels over werk- en rusttijden. Werkgever en werknemer mogen in onderling overleg van deze regels afwijken.
  • De ATW bevat voor een groot deel bepalingen over werk- en rusttijden: het maximale aantal werkuren, de minimale rusttijden en pauzes en het werken in nachtdienst en op zondag. Er zijn een aantal bijzondere bepalingen over werktijden bij zwangerschap en de periode na de bevalling en jeugdigen en kinderen. In het Overzicht toegestane werktijden zijn de verschillende regimes in kaart gebracht.
  • De werkgever heeft administratieve en andere verplichtingen rondom werktijden. Zo moet de werkgever:
    • een samenhangend arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenbeleid voeren; en
    • de vastgestelde werk- en rusttijden minstens 28 dagen voor ingang aan de desbetreffende werknemer(s) meedelen.
  • Sinds 1 januari 2016 is de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) opgegaan in de Wet flexibel werken. Op grond van deze wet mogen werknemers bij hun werkgever een verzoek doen om – naast de arbeidsduur – ook de arbeidstijden en de arbeidsplaats aan te passen.